Kategori arşivi: Güneş

Güneş Enerjisi Santrali Proje Dosyasının Kapsamı

Arazi Uygulamalı GES Elektrik Proje Onayı İçin Proje Klasöründe Olması Gerekenler

Proje dosyası genel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

Projeler SMM yetkili elektrik-elektronik mühendisi tarafından hazırlanır ve imzalanır.

 

a-Belgeler

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

2) Kar, buz, rüzgar yükü ile kurulacak güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki dayanıklılık (mukavemet) hesaplarının uygun bulunduğuna dair, İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygunluğunu gösterir İl Özel İdaresi veya Belediye onaylı, uygunluk yazısı,

4) Tesiste kullanılacak güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi vs.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri.

5) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri)

6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer belge ya da belgeler…

 

b- Proje Hesapları :

 • Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir (DC) kablo hesabı,
 • Panel seçimi, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplamalar,
 • Gerilim düşümü, akım taşıma ve devre kontrolünü gösterir YG ve AG AC kablo hesapları,
 • Kısa devre hesapları,
 • Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,
 • İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),
 • Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

 

c- Proje Paftaları :

 • Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösterir ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması)
 • Tek hat bağlantı şeması

– Modül tipleri,

– Toplam modül sayısı,

– Dize sayısı,

– Dize başına modül sayısı,

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

 

 • Fotovoltaik dize (string) bilgileri
  • Dizi kablosu özellikleri – boyut ve tip,
  • Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

 

 • Dize elektriksel ayrıntılar
  • Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip
  • Dizi bağlantı kutusu yerleri (varsa)
  • DC izolasyon tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim)
 • Topraklama ve aşırı gerilim koruması
  • Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları- boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.
  • Mevcut veya yeni tesis edilecek yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem – LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.
  • Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani koruma cihazının ayrıntıları.
 • Santral AC taraf
  • AC izolasyon (yalıtım) konumu , tipi ve değeri,
  • AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,
  • Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri,
 • Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları
 • Yaklaşık maliyet hesabı
 • Tel çit detaylar
 • Trafo ve iletim hattı detayları
 • Pano detay şeması
 • YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa)
 • YG hücrelerinin genel görünüş ve kesit detayları (varsa)
 • Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa)

d) Mevcut Planlar

 1. Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler.

 

Güneş Santrali İçin Uygun Arazi Seçimi

 

Güneş enerjisi santrali kurulurken yatırımın karlı bir finansal araca dönüşmesi için doğru mühendislik seçimleri ve doğru mühendislik hesaplarının yapılması gerekmektedir. Uygun arazinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken birçok parametre vardır.

güneş enerjisi için uygun arazi seçimigörsel: sunwindenergy.com

 

a) Orta Gerilim Hattına Yakınlık
Santralde üretilecek olan elektrik enerjisi orta gerilim hattı vasıtasıyla yerel dağıtım firmasına satılacağından dolayı, santral bulunduğu konum itibariyle orta gerilim hattına yakın olmalıdır. OG hattına uzak olan santraller için projeye ayrıca en yakın orta gerilim hattına kadar enerji hattı maliyeti de dahil edileceğinden santralin ilk yatırım maliyeti dolayısıyla da geri dönüşüm süresi artmaktadır.

b) Marjinal Tarım Arazisi Vasfına Uygunluk
Güneş enerjisi projeleri için marjinal tarım arazisi vasfında olan araziler seçilmelidir. Marjinal tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında yerel önemi veya yerel ihtiyaçlar nedeniyle tarıma açılmış arazilerdir. Bu arazilerin toprak ve topoğrafik sınırlamaları fazla olup tarımsal üretim potansiyeli düşüktür. Arazi eğimi yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde % 12 den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise % 18 den fazla olup, toprak derinliği 50 cm den azdır. Yetiştirilen bitkilerden elde edilen verim genellikle yöre ortalamasının altındadır. Bu araziler klasik sulama metotları ile sulamaya uygun olmayıp kontrollü ileri sulama teknikleri kullanılarak sulu tarım yapılabilir.
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri içerisinde tarımsal bütünlüğü olan lokal marjinal araziler, tarımsal bütünlüğün bozulmaması için yaygın olan önemli tarım arazisi olarak kabul edilir. Tarım dışı kullanım izinlerinde bu araziler için hazırlanan toprak koruma projesi ile tarımsal bütünlüğe olan olumsuz etki kaldırılıyorsa izin verilir yoksa verilmez.
Özellikleri itibariyle tarımsal bütünlüğü olmadığı için ekonomik olarak tarımsal üretim yapılamayan ve/veya tarım dışı kullanılan araziler içerisinde kalmış; 2 hektardan az mutlak tarım arazisi veya özel ürün arazisi, 0,5 hektardan az dikili tarım arazileri ve 0,3 hektardan az örtü altı tarım arazisi önemli tarım arazisi olarak kabul edilmez. Tarım dışı kullanım izinlerinde yerel önemi gözetilerek marjinal alan gibi değerlendirilebilir.

c) Güneş Enerjisi Radyasyon Değeri Uygunluğu
Arazinin yükseltisi, iklim özellikleri ve bulunduğu enlem gibi değerler radyasyon değerini etkilemektedir. Yüksek güneş ışınımı ve güneşlenme süresi olan bölgeler için güneş enerjisi santrali yatırımı daha karlı bir hal alır.

d) Arazi Eğimi ve Gölgeleme Yapan Unsurlar
Güneş enerjisi santrali kurulumunda arazi seçiminde bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Güneş potansiyelinden en iyi derecede yararlanmak için arazinin güney cepheli olması gerekmektedir. Ülkemizin matematiksel konumu göz önünde bulundurulduğunda güneye doğru 25-30 derece arası eğimli araziler GES yatırımları için idealdir.
Arazinin çevresinde ve özellikle de güney cephesinde gölgeleme etkisi yapabilecek dağ, tepe, ağaç, bina vb. yapıların olmaması santralin verimliliği açısından son derece önemlidir.
Arazinin yakınlarında kum ocağı, beton tesisi ve taş ocağı gibi tozlanmaya sebep olacak herhangi bir tesis olmamalıdır. Aksi takdirde panellerin üzeri sürekli olarak tozla kaplanacak ve temizlenmediği takdirde verim kaybına neden olacaktır.
Gerektiği zamanlarda panellerin temizliği için su ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle seçilen arazi ihtiyaç duyulacak su miktarını temin edebilecek bir bölgede yer almalıdır.

e) Araziye Ulaşım İçin Uygun Yol Olması
Güneş enerjisi santraliyle ilgili gerekli imar değişikliklerinin yapılabilmesi için arazinin kadastral yolunun olması lazımdır. Ayrıca araziye ulaşım sağlanan yolun çok kötü şartlarda olmaması inşaat sırasındaki trafo, konstrüksiyon, panel vb. malzemelerin taşıma ve işçilik maliyetlerinde önemli derecede avantaj sağlayacaktır.

 

Güneş Santrali Kurulumunda Farklı Mühendislik Dalları

Güneş enerjisi santrallerinin verimli, etkin ve güvenli şekilde çalışması ve doğru projelendirme ve doğru tasarım yapılması, yatırımın amacına ulaşması açısından çok önemlidir. Bu anlamda kurulum ve işletme aşamalarını kapsayan proje ömrü boyunca disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir.

Bir güneş enerjisi santralinin proje ömrünü kapsayan tüm süreçte, farklı uzmanlık alanları ve rolleri şu şekilde listelenebilir :

Meteoroloji Mühendisliği

 • Uzun süreli meteorolojik data izleme çalışmaları
 • Işıma ölçümü ve modelleme
 • Sıcaklık ölçümü ve modelleme
 • Rüzgar hızı ve yönü ölçümü
 • Nem ve hava kütlesi ölçümü

Harita Mühendisliği

 • Topoğrafik keşif
 • 3D Modelleme
 • Santral Yerleşimi ve İşaretleme

Jeoloji Mühendisliği

 • Jeolojik Keşif
 • 3D Modelleme
 • Topraklama direnci
 • Saha stabilitesi

İnşaat Mühendisliği

 • Yollar
 • Mobilizasyon Planlaması
 • Saha İşaretleme
 • 3D modelleme
 • Saha düzeltme
 • Kazı-kapatma

Makine Mühendisliği

 • Yük Analizi
 • Konstrüksiyon Tipi Tasarımı ve Hesaplamaları
 • 3D Modelleme
 • Kurulum Prosesi
 • Modüllerin Yerleşimi

Elektronik, Bilgisayar & Otomasyon Mühendisliği

 • Sensör ve data kabloları tasarımı
 • Veri ve telekomünikasyon altyapısı tasarımı
 • SCADA Tasarımı
 • MV RTU Uygulamaları

Elektrik & Enerji Mühendisliği

 • Güneş paneli bağlantılarının tasarımı
 • Inverter seçimi, bağlantı tasarımları
 • DC & AC kablo seçimi
 • DC & AC şalt malzemeleri seçimi
 • Topraklama tasarımı ve hesaplamaları
 • OG hesaplamaları ve tasarımı
 • Sistem simülasyonu
 • İşletmeye alma
 • Güneş paneli bağlantılarının tasarımı
 • Inverter seçimi, bağlantı tasarımları
 • DC & AC kablo seçimi
 • DC & AC şalt malzemeleri seçimi
 • Topraklama tasarımı ve hesaplamaları
 • OG hesaplamaları ve tasarımı
 • Sistem simülasyonu
 • İşletmeye alma