Güneş Santrali Kurulumunda Farklı Mühendislik Dalları

Güneş enerjisi santrallerinin verimli, etkin ve güvenli şekilde çalışması ve doğru projelendirme ve doğru tasarım yapılması, yatırımın amacına ulaşması açısından çok önemlidir. Bu anlamda kurulum ve işletme aşamalarını kapsayan proje ömrü boyunca disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir.

Bir güneş enerjisi santralinin proje ömrünü kapsayan tüm süreçte, farklı uzmanlık alanları ve rolleri şu şekilde listelenebilir :

Meteoroloji Mühendisliği

 • Uzun süreli meteorolojik data izleme çalışmaları
 • Işıma ölçümü ve modelleme
 • Sıcaklık ölçümü ve modelleme
 • Rüzgar hızı ve yönü ölçümü
 • Nem ve hava kütlesi ölçümü

Harita Mühendisliği

 • Topoğrafik keşif
 • 3D Modelleme
 • Santral Yerleşimi ve İşaretleme

Jeoloji Mühendisliği

 • Jeolojik Keşif
 • 3D Modelleme
 • Topraklama direnci
 • Saha stabilitesi

İnşaat Mühendisliği

 • Yollar
 • Mobilizasyon Planlaması
 • Saha İşaretleme
 • 3D modelleme
 • Saha düzeltme
 • Kazı-kapatma

Makine Mühendisliği

 • Yük Analizi
 • Konstrüksiyon Tipi Tasarımı ve Hesaplamaları
 • 3D Modelleme
 • Kurulum Prosesi
 • Modüllerin Yerleşimi

Elektronik, Bilgisayar & Otomasyon Mühendisliği

 • Sensör ve data kabloları tasarımı
 • Veri ve telekomünikasyon altyapısı tasarımı
 • SCADA Tasarımı
 • MV RTU Uygulamaları

Elektrik & Enerji Mühendisliği

 • Güneş paneli bağlantılarının tasarımı
 • Inverter seçimi, bağlantı tasarımları
 • DC & AC kablo seçimi
 • DC & AC şalt malzemeleri seçimi
 • Topraklama tasarımı ve hesaplamaları
 • OG hesaplamaları ve tasarımı
 • Sistem simülasyonu
 • İşletmeye alma
 • Güneş paneli bağlantılarının tasarımı
 • Inverter seçimi, bağlantı tasarımları
 • DC & AC kablo seçimi
 • DC & AC şalt malzemeleri seçimi
 • Topraklama tasarımı ve hesaplamaları
 • OG hesaplamaları ve tasarımı
 • Sistem simülasyonu
 • İşletmeye alma

 

Lisanssız Elektrik Üretimi Adımları

Lisanssız elektrik üretimi; Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1000 KWh’a kadar kendi ihtiyaçları karşılayarak ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekelerine satmak olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Lisanssız elektrik üretimi şu adımlardan oluşur:

1-Başvuru dosyasının hazırlanması

 • Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Dilekçesi (Başvuruyu yapan kişi vekil ise yetki belgesinin/vekaletnamenin eklenmesi gerekir).
 • Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Tüketim tesisi/tesisleri mevcut ise elektrik abone numarası, değil ise inşaat ruhsatı
 • Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması  Teknik Değerlendirme Formu
 • Koordinatlı aplikasyon krokisi (Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlüklerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi veya bürosundan onaylı UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında olmalı)
 • Başvuruda bulunan tüzel kişinin ortaklık yapısını ortaya koyan belgeler

Ayrıca eğer santral bir çatı uygulaması ise yapı ruhsatının, arazi uygulaması ise Kuru Marjinal Tarım Arazisi yazısının (Tarım İl Müdürlüğü’nden) sunulması gerekir.

2-Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması

İlgili şebeke işletmecisi tarafından  “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” verilir ve projenin hazırlanması için 180 günlük süre verilir.

3-Proje Dosyası’nın hazırlanması

Proje dosyasında bulunması gerekenler:

Belgeler

 • Bağlantı Görüşü
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • Santrale ait aksamların statik ve dinamik mukavemet hesapları uygunluğu
 • Alanın GES kurulumuna uygunluğu
 • Sistem Temel Bilgi Formu (Ek-A)
 • Sistem Tasarımcı Bilgileri
 • İlgili mevzuata uygun diğer gerekli belgeler

Hesaplar

 • Doğru akım(DC) kablo hesapları
 • Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC gerilim kontrolü
 • Kısa devre hesapları
 • YG ve AG (AC) kablo hesapları
 • Topraklama ve Paratoner tesisi hesapları
 • İç ihtiyat transformatör güç hesapları
 • Kompanzasyon tesis hesapları
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma

Proje Paftaları

 • Sistem kurulum şeması
 • Tek hat bağlantı şeması
 • Fotovoltaik dizi bilgileri
 • Dize elektriksel ayrıntılar
 • Topraklama ve aşırı gerilim koruması
 • Santral AC tarafı
 • Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları
 • YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları
 • YG hücrelerinin genel görünüş ve kesit detayları
 • Yangın algılama ve söndürme sistemi planları

4-Proje’nin TEDAŞ’a sunulması

5-TEDAŞ’tan proje onayının alınması
6-Bağlantı anlaşması

Gerekli izinleri alan başvuru sahibi ilgili şebeke işletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Sunulan belgelerin eksiksiz olması halinde 30 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır ve inşaat dönemi başlanır.

Yönetmelik hükümlerine göre Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre içerisinde tamamlanması gerekir.
7-Santral kurulumu
8-Geçici kabul ve sistem kullanım anlaşması

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması yapılır.
9-Üretim tesisinin devreye alınması

 

kaynak: eie.gov.tr

Rüzgar Yatırımlarının Önündeki Engeller

 • Rüzgar enerjisi geleneksel üretim kaynakları ile maliyet temelinde rekabet etmelidir. Bir bölgenin rüzgar potansiyeline bağlı olarak, rüzgar çiftlikleri ülkenin daha az rüzgarlı bölgelerinde rekabet edebilir olmayabilir. Rüzgar enerjisinin maliyeti son 10 yılda dramatik bir şekilde azalmış olsa da, teknoloji, fosil yakıtlı santrallerden daha yüksek bir başlangıç yatırımı gerektiriyor.
 • İyi rüzgar bölgeleri genellikle elektrik ihtiyacının olduğu şehirlerden uzaktaki yerlerde bulunur. Rüzgar santralinden şehre elektrik getirmek için iletim hatları, inşa edilmelidir.
 • Türbinler gürültüye neden olabilir ve görüş alanını değiştirebilir. Rüzgar enerjisi santralleri, geleneksel santrallere kıyasla çevre ve topluluklar üzerinde nispeten az bir etkiye sahip olsalar da, bazen türbin kanatları tarafından üretilen sese ve manzara görsel etkilerine ilişkin kaygılar bulunmaktadır.
 • Rüzgar türbinleri, bazı geleneksel elektrik üretim araçlarına göre vahşi hayata daha az zarar vermesine  rağmen, türbin kanatları yerel yaban hayatına zarar verebilir. Havayı ve suyu kirleten elektrik üretim yöntemleri, asit yağmuru, cıva zehirlenmesi, ısınan sıcaklığa bağlı yaşam alanının bozulması gibi sebeplerle çok daha fazla sayıda vahşi hayvan ölümlerine neden olur. Bununla birlikte, kuşlar dönen türbin kanatlarına çarparak ölebilirler. Kanat darbelerinin verdiği zararlar teknolojik gelişme ya da rüzgar santrallerini düzgün bir şekilde yerleştirerek büyük ölçüde azalmıştır.